«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для потребителей НТЭЦ

Открыта круглосуточная горячая телефонная линия

                 47 - 70 - 66

   

 
Информация о приватизации

Протокол № 1/2019 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"

* * *

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» 10 квітня 2019 р.

* * *

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"

* * *

Протокол № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"

* * *

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» 20 квітня 2018 р.

* * * 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» 20 квітня 2018 р.

* * * 

Протокол № 1/2017 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"

***

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» 13 квітня 2017 р.

* * * 

Протокол засідання наглядової ради

 * * * 

Повідомлення про виплату дивідендів

* * *

Протокол № 2/2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"

* * * 

Протокол № 1/2016 загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"

* * *

До уваги акціонерів!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА
 ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

(Україна, 54020, м.Миколаїв, Каботажний спуск, 18, код ЄДРПОУ 30083966)

 

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі –Товариство), які відбудуться 28 квітня 2016 року о 11:00 годині за адресою:
м. Миколаїв, Каботажний спуск, 18, актова зала ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (1 поверх).

 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів

ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» - 28 квітня 2016 року з 9:30 до 10:30 за місцем проведення зборів.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 22 квітня 2016 року (станом на 24:00 годину).

 

Перелік питань, що вносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту)загальних зборів Товариства.

4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за підсумками роботи у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.


Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності

ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
за 2015 р. (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний*)

попередній**)

Усього активів

132167

117919

Нематеріальні активи

187

222

Основні засоби

36452

34566

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Відстрочені податкові активи

0

0

Запаси

9045

4371

Сумарна дебіторська заборгованість

79508

53916

Грошові кошти та їх еквіваленти

3321

21558

Нерозподілений прибуток

(24702)

(19746)

Власний капітал

37811

42861

Статутний капітал

62513

62513

Довгострокові зобов’язання

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

22

335

Поточні зобов’язання

94334

74817

Чистий прибуток (збиток)

309

17231

Середньорічна кількість акцій (шт.)

250052800

250052800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

498

523

 * Дані за звітний період не підтверджені аудитором. Після отримання аудиторського звіту можливі корегування даних.

** Дані на початок 2015 року наведені з урахуванням виправлення помилок, яких припустились у минулих роках, та виявили і виправили у 2015 році.

 

 

Для реєстрації участі в річних Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам юридичних і фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та паспорт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:15 до 13:00) за адресою: м. Миколаїв, Каботажний спуск,18, 3 поверх, каб.№ 10, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення
(актова зала, 1 поверх).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з фінансово-економічних питань
Голокоз Є.В.

Телефон для довідок: (0512) 58-33-10

 

Правління ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»